Här reder vi ut några av de begrepp du kan stöta på när du läser om våra produkter och enskilda avlopp.

Aerob Syrerik

Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Ammonium Kväveförening med kemisk beteckning NH4+.

Anaerob Syrefri

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten.

Biofilm Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud.

Biologisk rening Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.

Biologisk toalett Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfall komposteras.

Blandat avloppsvatten Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vatten.

BOD Biokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material.

Dagvatten Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser.

Denitrifikation Bakteriell omvandling av nitratkväve (NO3-) till luftkväve (N2).

Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under mark-ytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder.

Dubbelspolad toalett Urinsorterande toalett som spolar både urin och avföring med vatten.

Kalium Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning K.

Kemisk fällning Tillsats av fällningskemikalie som bildar en svårlöslig kemisk förening med fosfat i avloppsvattnet.

Klosettvatten Avloppsvattnet från toaletten, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten.

Kompaktfilter Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten. Ibland inneslutna i box eller byggda med tätskikt i botten.

Kornfördelnings-diagram Resultat från texturanalys.

Kretslopp Återföring av avloppets närsalter till odlad mark.

Kväve Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning N.

Markbädd Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet.

Minireningsverk Prefabricerad anläggning som bygger på nedskalad teknik från stora reningsverk. Ofta mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening.

Mulltoalett Liten biologisk toalett där avfallet samlas i en mindre behållare under toaletten, kräver vanligtvis placering i uppvärmt utrymme och elanslutning.

Multrum Biologisk toalett där avfallet samlas i en stor behållare under toaletten där det bryts ned biologiskt, systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.

Miljöbalken Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1999.

Enkelspolad toalett Urinsorterande toalett som endast spolar urin med vatten. Avföringen går direkt till ett uppsamlingskärl för latrin.

Enskilt avlopp Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område. Oftast för ett hushåll, men kan också behandla avlopp från en grupp av hushåll.

Eutrofiering Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning.

Extremt snålspolad toalett Toalett som förbrukar mindre än 1 liter vatten per spolning.

Fosfor Växtnäringsämne, kemisk beteckning P.

Fosforbindande material Material med god fosforinbindningskapacitet. Ofta kalkhaltiga, t.ex. Filtralie.

Fördelningsbrunn Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar, vilket krävs om fler än en spridningsledning används.

Förfällning När kemisk fällning inklusive sedimentering av utfälld fosfor sker före den biologiska behandlingen.

Geohydrologisk undersökning Undersökning av grundvattenförhållanden, t.ex. avståndet till grundvattnet från markytan.

Gråvatten Annan benämning på BDT-vatten.

Hybridtoalett Toalett där avfallet spolas bort med vatten till en behållare för biologisk nedbrytning.

Hygienisering Process där sjukdomsframkallande mikroorganismer avdödas så att ingen risk för smittspridning förekommer.

Infiltration Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet.

Nitrat Kväveförening med kemisk beteckning NO3- som bildas genom oxidation av ammonium.

Nitrifikation Bakteriell omvandling av ammoniumkväve (NH4+) till nitratkväve (NO3-) som sker i luftade (syrerika) miljöer.

Norsk Leca Poröst filtermaterial som binder in fosfor.

Närsalter Växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium.

PBL Plan- och bygglagen.

Pe Personekivalent. Med en personekivalent menas den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. En Pe motsvarar 70 g BOD7/dygn.

pH Mått på vattnets surhetsgrad.

Recipient Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även grundvattnet kan vara recipient.

Resorption Reningsteknik där vattnet släpps ut i ett grunt bevuxet dike som är tätt i botten. Reningen består dels i att avloppsvattnet dunstar till luften, dels i att organiskt material fastläggs och bryts ned biologiskt.

SBR Satsvis biologisk rening (ursprungligen från engelskan: Sequencing Batch Reactor)av avloppsvattnet, t.ex. i ett mini-
reningsverk.

Septitank Se Sluten tank.

Siktkurva Resultat från texturanalys, kallas också kornfördelningsdiagram.

Situationsplan Översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade anläggningen där också t.ex. dricksvattenbrunnar, fastighetsgränser och tillfartsvägar finns utritade.

Slam Fasta partiklar och fett som avskiljts från avloppsvattnet.

Slamavskiljare Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet.

Sluten tank Tank som samlar upp klosettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolande toaletter.

Snålspolad toalett Toalett som använder en mindre volym vatten för spolning än vanliga toaletter. Vanligen dinna liten spolning (2 l) och stor spolning (4 l). Se även extremt snålspolad toalett.

Spillvatten Samlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushåll.

SS Suspenderade substanser, dvs. partiklar i avloppsvattnet.

Stenkista Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten.

Svartvatten Annan benämning på klosettvatten.

Syreförbrukande ämnen Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag.

Tensider Kemiska föreningar (t.ex. i disk- och tvättmedel) som sänker ytspänningen för vatten, vilket gör att vattnet kan ta sig in i och väta t.ex. textilier och fläckar.

Texturanalys Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorleken.

Tilloppsledning Ledning som sammanför allt avloppsvatten i hushållet.

Trekammarbrunn Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare.

TS Torr substans, anges ofta i procent av total vikt alt. volym.

Tvåkammarbrunn Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare.

Urinavlastat avloppsvatten Avloppsvatten från hushåll med urinsortering i dubbelspolad urinsorterande toalett, dvs. BDT-
vatten och fekalier + spolvatten.

Urinsortering Avskiljning av urin från avföring i toaletten.

Vakuumtoalett Toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja skålen, undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar, ejektorer eller blåsmaskiner.

Vattentäkt Vattendrag (även grundvatten) som används som råvatten för dricksvattenframställning.

Övergödning För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist.

Källa: avloppsguiden.se