Conclean EcoBloc är ett komplett system för dagvattenhantering. EcoBloc består av olika moduler som finns i tre varianter; Inspect Flex, Maxx och Light; som flexibelt kan kombineras för just dina behov och förutsättningar.

Lokalt omhändertagande av dagvatten har blivit alltmer viktigare. Detta främst då våra städer blir mer tätbebyggda och täcks med hårdgjorda ytor i kombination med att kapaciteten i befintliga dagvattensystemet inte är tillräcklig. Att kunna fördröja och leda undan regnvatten på ett kontrollerat sätt är extra viktigt vid stora skyfall.

Bättre kontroll med EcoBloc dagvattensystem

EcoBloc-modulerna kan omslutas med ett gummimembran för att hindra vatten från att lämna systemet okontrollerat samt förhindra vatten att tränga in och belasta systemet. Dagvattnet kan sedan ledas ut från magasinet, till recipient, med ett kontrollerat flöde. EcoBloc har flera möjliga tillämpningar exempelvis vid infiltration, fördröjning och regnvattenåtervinning.