Conclean Kompakt markbädd

Concleans kompakta markbädd är till för dig med fastighet som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Den kompakta markbädden placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell markbädd.

Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd.

För ett eller flera hushåll

Vid krav på reduktion av fosfor kan en kemdoseringsenhet installeras. Den doserar flockningsmedel i ledningen mellan huset och slamavskiljaren och gör så att fosforn binds i ett så kallat kemslam som stannar i slamavskiljaren. Med Conclean kemdosenhet reduceras fosfor upp till 90%.

Conclean kompakt markbädd finns med kapacitet för ett eller flera hushåll och fungerar både för permanentboende och fritidshus. Den är certifierad enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Självklart uppfylls alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.

Argo kompakt markbädd
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

SÅ FUNGERAR DET

1. Avloppsvattnet leds in

1. Avloppsvattnet leds in
Vattnet leds in i Conclean kompakt markbädd från en slamavskiljare eller trekammarbrunn där det separerats från fasta partiklar.

2. Spridning i markbädd

2. Spridning i markbädd
Vattnet sprids med spridarröret över det biomedium (fibermaterial) som finns i markbädden.

3. Vattnet absorberas

3. Vattnet absorberas
Fibermaterialet suger upp vattnet för att hålla det kvar och maximera tiden för den biologiska reningen.

4. Syresättning i flera nivåer

4. Syresättning i flera nivåer
Vattnet passerar sedan ett antal nivåer av biomediet/ fibermaterialet och renas samtidigt som det syresätts genom en separat avluftning med självdrag.

5. Rent vatten lämnar markbädden

5. Rent vatten lämnar markbädden
Det organiska material som fastnar i biomediet bryts ner biologiskt. Det rena vattnet tränger igenom och ut ur Conclean kompakt markbädd.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR MED CONCLEAN KOMPAKT MARKBÄDD:

  • Ingen el
    Behöver ingen el för att fungera

  • Liten storlek
    Det finns en anledning till att vi kallar den kompakt markbädd!

  • Mindre grävning
    Det behövs inte grävas om, som vid installation av en v